• Cieľ projektu    •  

     Cieľ projektu

      

        Zvýšiť kvalitu praktickej odbornej prípravy účastníkov a zlepšiť ich uplatnenie na trhu práce. Projekt podporí spoluprácu so zahraničnými partnermi, svojou náplňou rozšíri vzdelávací proces a umožní našim žiakom získať pracovné skúsenosti v priebehu štúdia aj v zahraničí. Žiaci, sa počas absolvovania odbornej stáže môžu plnohodnotne zapojiť do profesijného života , spoznať život v cudzej krajine a rozvinúť svoju finančnú gramotnosť. Svoje teoretické vedomosti môžu využiť v reálnom pracovnom prostredí, začlenia sa do pracovného tímu, dostanú sa do kontaktu so zákazníkmi, získajú prax v odbore, osamostatnia sa a získajú nové životné skúsenosti. Budú môcť porovnať svoje doterajšie skúsenosti v prostredí slovenských firiem a podnikov so zahraničnou praxou.

      

     Cieľová skupina

      

     Do projektu sme zapojili žiakov tretích ročníkov z odborov:

     3765 M technika a prevádzka dopravy  

     3760 M prevádzka a ekonomika dopravy,

     t. j. žiakov z tried III.A, III.B a III.C.

     Dôvodom tohto výberu bolo samotné zameranie uvedených študijných odborov na cestnú dopravu a prepravu, opravu, údržbu a konštrukciu dopravných prostriedkov cestnej doprave.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
  • ERASMUS+ Autodům Vrána, s.r.o., Havířov
  • ERASMUS+ AUTOCHODURA s.r.o., Havířov
  • Oblastná súťaž študentov SŠ-"II. Svetová vojna v Európe a vo svete"
  • Rozlúčka s našimi externistami
  • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica
  • Ústne maturitné skúšky
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/