• Priebežné informácie o projekte

    •  

     Priebežné informácie o projekte

      

     Náš projekt „Prax dopravákov pre potreby praxe II“ bol najskôr Národnou agentúrou zaradený na rezervný program. To znamená, že nebol schválený v máji 2018 a nezačal 1.11.2018, ale sa jeho začiatok presunul na 1.12.2018. Keďže sprostredkovateľská agentúra Agamos, s.r.o. nepočítala s tým, že budeme projekt realizovať v termíne určenom v Prihláške 2018, t.j. posledné dva májové týždne roku 2019 nastal problém v umiestnení našich žiakov do podnikov určených v prihláške. Z toho dôvodu sme museli Národnej agentúre oznámiť zmeny, ktoré vyplynuli z tohto problému. Preto sa žiaci odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnia praxe v ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava. Taktiež nastala zmena v prihláške pre žiakov odboru prevádzka a ekonomika dopravy, ktorí sa mali pôvodne zúčastniť praxe v Olomouci. Po neskutočných problémoch a na poslednú chvíľu im sprostredkovateľská agentúra zabezpečila prax v Ostrave v podnikoch: Geis CZ, s.r.o., Geis Parcel CZ, s.r.o. a CENTRUM Moravia Sever, s.r.o..

     Keďže v projekte sme uvažovali s dvomi druhmi mobilít, t.j. s krátkodobou mobilitou v trvaní 14 dní pre 24 žiakov a s dlhodobou mobilitou v trvaní 92 dní pre 2 žiakov ( čerstvých absolventov) nastal ďalší problém a to ten, že sme mali problém nájsť dvoch štvrtákov, ktorí by sa chceli uvedenej mobility zúčastniť. Z toho dôvodu sme znovu Národnú agentúru žiadali o zmenu v prihláške na základe ktorej sa ako druhý žiak zúčastní dlhodobej stáže žiak tretieho ročníka.

     Po zosumarizovaní prihlášok a vybratí žiakov pomocou zverejnených kritérií boli žiakom oznámené výsledky výberu. Zároveň boli žiaci informovaní o znení jednotiek vzdelávacích výstupov a o miestach praxe. Všetci žiaci poskytli koordinátorke projektu potrebné informácie na vypracovanie zmlúv medzi žiakmi - účastníkmi projektu, vysielajúcou organizáciou – školou, sprostredkovateľskou organizáciou  a prijímajúcimi organizáciami – podnikmi a firmami. Na základe nasledovných zmlúv mohla prebehnúť krátkodobá a dlhodobá mobilita žiakov – Zmluva o finančnej podpore, Zmluva ECVET o stáži, Záväzok kvality a Memorandum o porozumení.

     Pred nástupom na mobilitu zaistila sprostredkovateľská organizácia Agamos, s.r.o. pre žiakov a sprevádzajúce osoby vhodné ubytovanie v mieste stáže, alebo v jeho blízkosti a stravovanie. Koordinátorka projektu zabezpečila pre všetkých účastníkov mobility poistenie a zabezpečila zakúpenie skupinových cestovných lístkov, nakoľko žiaci cestujú na tri rôzne miesta. Jedná sa o mesto Havířov, Ostravu a Štramberk, kde budú ubytovaní žiaci vykonávajúci prax v TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice. Sprostredkovateľská organizácia bola pred nástupom žiakov na prax v kontakte s koordinátorkou projektu a informovala o požiadavkách zamestnávateľov, ktoré sa týmto spôsobom dostávali k účastníkom projektu. Zároveň boli všetci účastníci projektu oboznámení s programom Erasmus+, o ich povinnostiach pred mobilitou, počas trvania stáže a po jej ukončení.

     Podľa schválenej prihlášky začala krátkodobá mobilita pre 24 našich žiakov 19.5.2019 a bude končiť 1.6.2019. Dlhodobá mobilita je rozdelená na dve časti. Žiak tretieho ročníka začne svoju dlhodobú mobilitu tiež 19.5.2019 a čerstvý absolvent  16.6.2019.

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
  • ERASMUS+ Autodům Vrána, s.r.o., Havířov
  • ERASMUS+ AUTOCHODURA s.r.o., Havířov
  • Oblastná súťaž študentov SŠ-"II. Svetová vojna v Európe a vo svete"
  • Rozlúčka s našimi externistami
  • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica
  • Ústne maturitné skúšky
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/