Hlavná stránka Škola Rozvrh Známky Kontakt Linky
Navigácia
Názov projektu Ciele projektu Aktivity projektu Galéria projektu Personálne obsadenie Bulletin Učebné texty

Projekt- Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy

Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene

 

úspešný príjemca NFP z fondov EÚ, realizuje projekt s názvom:

"Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy"

Kód projektu: 26110130667

Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Druh projektu: Dopytovo orientovaný

Začiatok realizácie projektu: Február 2014

Ukončenie realizácie projektu: Júl 2015

Termín realizácie predĺžený do: 30. novembra 2015

 

Oznam