• odbor 3765 M

    • Profil absolventa

     odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy

             Absolvent študijného odboru technika a prevádzka dopravy si v závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce, môže nájsť uplatnenie hlavne v cestnej, mestskej hromadnej doprave alebo diaľkovej doprave, v doprave pre vlastnú potrebu, dopravných službách, autoopravárenstve, výrobe automobilov a obchodnej sieti,  v dopravnej polícii, v poisťovníctve, staniciach technickej kontroly, v cestnej záchrannej službe, v organizáciách zaoberajúcich sa zasielateľskou činnosťou v cestnej a kombinovanej doprave.

               Po úspešnom zapracovaní je pripravený na výkon funkcií technika v prevádzke a údržbe, diagnostike motorových vozidiel, predaji nových a ojazdených vozidiel, v projekcii, v dispečerskej službe, v konštrukčných kanceláriách, v dielňach na opravu vozidiel.

           Hlavným cieľom študijného odboru technika a prevádzka dopravy je dosiahnuť vysokú flexibilitu uplatnenia absolventa na domácom aj zahraničnom trhu práce. Absolvent študijného odboru je zároveň pripravovaný pre vysokoškolské štúdium príbuzných odborov na ekonomických, strojárskych a dopravných vysokých školách a univerzitách.

          Absolvent študijného odboru získa štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory, je schopný aplikovať nadobudnuté základné vedomosti, zručnosti a návyky pri riešení konkrétnych problémov samostatne aj v tíme,  je schopný využívať vedecky fundované metódy práce na zodpovedajúcej úrovni a cieľavedome, rozvážne a rozhodne jednať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti a flexibilitu svojich schopností, ktoré mu umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie.

                Uplatnenie: prijímací technik, servisný technik, diagnostik vozidiel, dopravný policajt, vodič MKD.

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
  • ERASMUS+ Autodům Vrána, s.r.o., Havířov
  • ERASMUS+ AUTOCHODURA s.r.o., Havířov
  • Oblastná súťaž študentov SŠ-"II. Svetová vojna v Európe a vo svete"
  • Rozlúčka s našimi externistami
  • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica
  • Ústne maturitné skúšky
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/