• 2 % z vašich daní

    • Milí rodičia, kolegovia

      

     V mene občianskeho združenia  „Dopravák“ sa Vám aj tento rok chceme poďakovať za Vaše príspevky, ktoré ste nám pridelili v rámci  2 % z vašich daní v minulom roku.

     V roku 2021 sa nám podarilo vyzbierať  3367,26  eur (2% z daní). V samostatnej prílohe si môžete pozrieť podrobne spracované čerpanie finančných prostriedkov.

     Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a zároveň požiadať, aby ste zvážili svoju voľbu pri poukazovaní 2 % z Vašich daní.

     Tak ako predchádzajúce roky tak aj teraz, by sme Vás chceli ubezpečiť, že finančné prostriedky, ktoré venujete nášmu združeniu budú použité výhradne pre študentov.  Veríme, že tieto financie využijeme zmysluplne.

     Pandémia pretrvala aj v roku 2021. Použili sme menej finančných prostriedkov na realizáciu aktivít (keďže sa ani veľa z nich nekonalo). O to viac sme investovali do nových pomôcok potrebných pri vyučovaní. Spomenieme najmä nákup nových počítačov a komponentov na modernizáciu a vylepšenie PC, tak aby sme zabezpečili lepšie online vzdelávanie ako aj prácu samotných žiakov po príchode do školy.

      Podporili sme žiakov pri súťažiach a účasti na projektoch, zaplatením účastníckych poplatkov. Spomenieme napr. účasť v projekte Show Your Talent, školenie žiakov v školskom parlamente. Podporili sme aj nákup komponentov na súťažné autíčka CO2. Predpokladáme, že situácia sa zlepší  a tento rok budeme môcť použiť finančné prostriedky na ďalšie zaujímavé aktivity žiakov v tomto roku.

     Zároveň sme sa snažili na konci školského roka 2020/21  oceniť úspešných žiakov drobnými vecnými darmi ale aj darčekovými poukážkami a tým motivovať k lepším výsledkom v budúcnosti aj ostatných.

     V tomto roku plánujeme financovať IKT vybavenie v ďalších triedach (najmä obmena), aby sme tak pomohli skvalitniť vyučovanie. Chceme opätovne oceniť najlepších študentov s výborným prospechom. Tak isto aj triedu, ktoré sa umiestni v  prospechu na prvom mieste dostane príspevok na realizáciu odbornej exkurzie. Plánujeme nakúpiť ďalšie technické vybavenie do dielní (náradie) ako aj vybavenie tried.     

     Tak ako po minulé roky tak aj v nasledujúcich dňoch a mesiacoch môžete podať návrhy na   použitie  týchto prostriedkov aj Vy. Vaše návrhy môžete predniesť na  triednych stretnutiach RZ alebo prostredníctvom svojich zástupcov v RR. 

     Samozrejme o použití prostriedkov, Vás  priebežne budeme informovať aj prostredníctvom nástenky pri vrátnici a na webovej stránke. Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dani si môžete vyžiadať od triedneho učiteľa, alebo si ho môžete stiahnuť zo stránky školy. Tam nájdete aj podrobné vyúčtovanie príjmov a výdavkov nášho občianskeho združenia.

     Ešte raz Vám srdečne ďakujeme za Vašu podporu a podnety.

                                                                               Občianske združenie „Dopravák“

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/