• 2 % z vašich daní

    • Milí rodičia, kolegovia

     V mene občianskeho združenia  „Dopravák“ Vám prajeme úspešný a šťastný rok 2024 a zároveň aj poďakovať za Vaše príspevky, ktoré ste nám pridelili v rámci  2 % z vašich daní v minulom roku.

     V roku 2023 sa nám podarilo získať  2 512,14  (2% z daní), prostredníctvom darov ďalších 900,00 € a zároveň sme čerpali dotáciu v hodnote 350,- €. V samostatnej prílohe si môžete pozrieť podrobne spracované čerpanie finančných prostriedkov.

     Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a zároveň požiadať, aby ste zvážili svoju voľbu pri poukazovaní 2 % z Vašich daní.

     Finančné prostriedky venované nášmu združeniu sme použili výhradne pre študentov. Ani rok 2024 nebude výnimkou. Snažíme sa všetky financie využiť rozumne a zmysluplne najmä tam, kde nie je možné použiť zdroje školy.

     Získané finančné prostriedky sme použili na realizáciu rôznych aktivít. Podporili sme  najmä možnosť tráviť spoločný čas žiakov aj mimo budovy školy a umožniť im získať zážitky.  Preto sme spolufinancovali náklady na exkurzie, športové a adaptačné aktivity. Podporili sme aj účasť žiakov na súťažiach a vzdelávacích aktivít. Aj tento rok sme investovali do nových pomôcok potrebných pri vyučovaní ako aj pri realizácii krúžkovej činnosti.

     Z rozpočtu sme odmenili na konci školského roka žiakov, ktorý dosiahli vynikajúce výsledky vo vzdelávaní, ale aj tých ktorí reprezentovali našu školu. Veríme, že je to dobrá forma motivácie aj pre ostatných žiakov.

     V tomto roku plánujeme financovať vybavenie v triedach (najmä obmena IKT), aby sme tak pomohli skvalitniť vyučovanie. Chceme opätovne oceniť najlepších študentov s výborným prospechom. Plánujeme naďalej podporovať vzdelávacie aktivity žiakov. Všetko bude samozrejme závisieť od prostriedkov, ktoré sa nám podarí získať v tomto roku.      

     Tak ako po minulé roky, tak aj v nasledujúcich dňoch a mesiacoch môžete podať návrhy na   použitie  týchto prostriedkov aj Vy. Vaše návrhy môžete predniesť na  triednych stretnutiach RZ alebo prostredníctvom svojich zástupcov v RR. 

     Samozrejme o použití prostriedkov, Vás  priebežne budeme informovať aj prostredníctvom nástenky pri vrátnici a na webovej stránke. Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dani si môžete vyžiadať od triedneho učiteľa, alebo si ho môžete stiahnuť zo stránky školy. Tam nájdete aj podrobné vyúčtovanie príjmov a výdavkov nášho občianskeho združenia.

     Srdečne ďakujeme za Vašu podporu a podnety.

                                                                                        Občianske združenie „Dopravák“

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/