• Výchovná poradkyňa

    •  

     Výchovná poradkyňa: Ing. Jaroslava Šufliarska

     telefonický kontakt: 045/5366390 (šk. ústredňa)

     email: sufliarska@dopravnazv.sk

      

     Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom.

     Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je však aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Je to veľmi široká oblasť a vzhľadom na to, že výchovný poradca je riadnym aprobovaným učiteľom, na vykonávanie tejto činnosti má znížený úväzok priamej vyučovacej činnosti o 3 hodiny týždenne. Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh.

     Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

     • s vedením školy,
     • s jednotlivými pedagógmi (konzultovať časovo-tematické plány, udržiavať osobné kontakty),
     • s triednymi učiteľmi (informovať o rôznych výchovno-vzdelávacích problémoch alebo požiadavkách),
     • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáhať riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktmi, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania, pomáhať žiakom adaptovať sa na nové prostredie),
     • s rodičmi (získavanie spätnej väzby individuálnymi pohovormi a dotazníkmi),
     • s koordinátormi protidrogovej prevencie,
     • s pedagogicko- psychologickými poradňami,
     • s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (návšteva informačných centier),
     • so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia),
     • so špeciálno-pedagogickými poradňami,
     • so sociálnymi pracovníkmi (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi, pri hľadaní pomoci sociálne ekonomicky slabším rodinám),

     Ďalšou náplňou práce výchovného poradcu je:

     •  organizovať besedy s tematikou podporujúcou pozitívne výchovné ciele školy,
     • účasť na rodičovských združeniach,
     • permanentné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie a osobnostných kompetencií,
     • vykonávať príslušnú administratívnu agendu,
     • realizovať kariérne poradenstvo (organizovať besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáhať im usmerniť ich v profesijnej orientácií, sprostredkovať im potrebné množstvo informácií, organizovať pre nich exkurzie do škôl, do firiem,)
     • podporovať duševné zdravie žiakov i učiteľov v škole

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/