• Letné prázdniny

     • Začali vám letné prázdniny, prajeme ich príjemné prežitie, veľa slnka, vody a stretneme sa 2.septembra v škole. S niektorými žiakmi už 25.8 na komisionálnych skúškach o 8:00.

     • Rodičovské združenie pre budúcich prvákov

     • Dňa 27.6.2020 o 9:00 hod sa uskutoční rodičovské združenie pre budúcich prvákov.

      Pozn. nezabudnite si rúško.

     • Dôležité informácie k obnoveniu vyučovania

     • V zmysle vyhlásenia ministra ŠVVaŠ SR a odporúčania BBSK, ako zriaďovateľa školy sa na našej škole obnovuje školské vyučovanie od 29.6.2020 do 30.06.2020.ˇučasť na vyučovaní je dobrovoľná.

      Organizácia vyučovania:

      1. Vyučovanie prebieha od 8.00 do 10.30 hod.

      2. Pri prvom nástupe do školy po prerušení vyučovania predloží žiak/zákonný zástupca žiaka vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie- viď vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf / vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx.

      3. Žiak si prinesie do školy 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky.

      4. Žiaci budú pracovať podľa pokynov TP.

     • Obnovenie školského vyučovania

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 16. júna 2020 a odporúčania BBSK, ako zriaďovateľa školy, riaditeľka školy oznamuje, že školské vyučovanie sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej obnovuje 29. júna 2020 o 7.50 hod v jednotlivých  kmeňových triedach s triednymi učiteľmi. Dňa 30.júna 2020 bude slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení.

      Známky majú byť uzavreté najneskôr do 23.júna 2020.

      Odovzdávanie a preberanie učebníc sa uskutoční až v septembri 2020.

                  Ing.Romana Trnková, RŠ

     • Počty obsadených a voľných miest do 1.ročníka 2020/21

     • Riaditeľka SPŠ dopravnej oznamuje, že po prvom kole prijímacích skúšok máme nasledovný počet obsadených a voľných miest:

      Kritériá pre prijatie na štúdium v druhom kole TU: odkaz

      Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nie je prijatý na inú SŠ, podá prihlášku do 2. kola do 19. júna 2020.

      Riaditeľka školy odošle zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí v 2. kole do 25. júna 2020.

     • Externé štúdium v školskom roku 2020/21

     • V novom školskom roku 2020/21 otvárame externé štúdium v odbore 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Informácie k externému štúdiu spolu s prihláškou získate tu: https://dopravnazv.edupage.org/a/externe-studium

      AKTUÁLNE:

      Termín prihlásenia do 2.kola je 30.júl 2020. Uchádzači o štúdium, ktorí si dajú prihlášku, dostanú pozvánku na prijímacie skúšky, ktoré budú v termíne august 2020.

      Prijímacie skúšky pre uchádzačov v 1.kole budú v termíne 23.jún 2020

     • Pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020

     • Od 12.03.2020 je prerušené vyučovanie na stredných školách v SR z dôvodu epidemiologickej situácie až do odvolania. V tomto období je vyučovací proces realizovaný dištančnou formou prostredníctvom edupage a ďalších nástrojov, ktoré si príslušní učitelia dohodnú so žiakmi v rámci obojstranných možností.

      Učitelia žiakom zadávajú materiály na štúdium, spracovanie, vypracovanie projektov, zadaní, výkresov či referátov a následne získavajú spätnú väzbu, či žiaci pochopili a zvládli dané témy. Hodnotenie je možné realizovať slovne, alebo známkou. Takto získané známky spolu s tými, ktoré žiaci dosiahli pred prerušením vyučovania budú započítavané do výslednej klasifikácie príslušného predmetu.

      Pedagogická rada hlasovaním per rollam schválila, že budú klasifikované všetky povinné predmety, okrem telesnej a športovej výchovy, náboženskej výchovy a etickej výchovy. Za klasifikáciu predmetu zodpovedá príslušný vyučujúci pre konkrétny predmet s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

      Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov stredných škôl, žiak nemôže byť zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný, okrem prípadu, keď  žiak zo subjektívnych príčin neplní požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Vtedy pedagogická rada môže rozhodnúť o jeho preskúšaní do 31.08.2020. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov, alebo neboli klasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.08.2020.

      V tejto mimoriadnej situácii je potrebné zachovať si predovšetkým ľudskosť, spolupatričnosť a hodnoty, ktoré sú pevnými piliermi pre život. Preto je dôležité spravodlivo rozlišovať, ktorí žiaci sa snažia v rámci svojich možností pracovať a vzdelávať sa a ktorí bezdôvodne nepracujú a ignorujú akékoľvek snahy učiteľov o spoluprácu. Aj od toho sa bude odvíjať výsledné hodnotenie – známka na konci školského roka.

        22.04.2020                                                           Ing. Romana Trnková, riaditeľka školy

     • Pracovné ponuky pre absolventov školy

     • Aj v tejto mimoriadnej situácii, keď mnohí prichádzajú o prácu, dostávajú naši absolventi ponuky a príležitosti. Sme hrdí na to, že im môžeme pomôcť pri štarte do profesijného života. Železničná spoločnosť Slovensko, Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. aj agentúra, ktorá sa zameriava na sprostredkovanie práce pre absolventov- SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní o.z., ich ponuky si môžete pozrieť na: https://dopravnazv.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0NSZzdWJwYWdlPTA%3D

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Tohtoroční COVID-MATURANTI si prevzali svoje maturitné vysvedčenia. I keď ich maturita prebehla inou formou, na akú sme boli zvyknutí, o to viac ukázala, že kto sa snaží počas celého štúdia, má aj lepšie výsledky z maturity. Postupne po jednotlivých triedach v slušivých rúškach nastúpili a prevzali si maturitné vysvedčenia v dňoch 26.5 a 27.5. Prajeme im veľa šťastia v živote, dobré pracovné uplatnenie a pre ďalej študujúcich na VŠ len najlepšie výsledky a získanie prvého titulu Bc.

      Do galérie Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení boli pridané fotografie.

     • Výsledky prijímacích škúšok pre šk.rok 2020/2021

     • Zoznam prijatých žiakov v jednotlivých odboroch pre školský rok 2020/2021:

       

      3739M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách EDT.pdf

      3760M prevádzka a ekonomika dopravy PED.pdf

      3765M technika a prevádzka dopravy TPD.pdf

     • Prijímacie konanie

     • Na základe informácie o výsledku prijímacieho konania na našej škole vás žiadame o Záväzné potvrdenie o nastúpení prípadne nenastúpení vášho dieťaťa na štúdium. Tlačivo si môžete stiahnuť TU: zápis_potvrdenie.docx  Potvrdenie pošlite oskenované mailom alebo poštou prípadne osobne do školy najneskôr do 29.5.2020.


     • ONLINE KLOKAN 11.6 pre 1. a 2. ročník

     • Žiaci 1. a 2. ročníka súťažia vo štvrtok 11.6, žiaci 3. a 4. (aj maturanti) súťažili 8.6. Prihlásiť na stránke sa môžete v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00 svojim prideleným kódom. Čas pripojenia si môžete vybrať podľa svojich školských aktivít, ale prihlásiť sa dá iba raz. Po prihlásení sa vám zobrazia "Pokyny na riešenie testu", po ich prečítaní stlačíte tlačidlo ŠTART a objavia sa vám súťažné úlohy. Od tej chvíle začne plynúť súťažný čas 60 minút.

      Matematická súťaž Klokan sa mala uskutočniť ešte v marci. Kvôli dlhodobému zatvoreniu škôl sa tak nestalo, a preto organizátori pristúpili k ONLINE  forme.

      Na titulnej stránke súťaže: https://matematickyklokan.sk/, nájdete tlačidlo PRIHLÁS SA, po zadaní svojho kódu sa dostanete na súťažnú stránku. Použiť môžete mobil, tablet, notebook alebo stolný počítač.

     • Pozvánka pre žiakov do online IT Čajovne s témou „Cybersecurity v kocke.“

     • Ako zabezpečiť svoje súkromie proti krádeži? Akú digitálnu stopu zanechávame? Ako správne reagovať na hate? Dozviete sa o tom, čo môžete robiť, pozriete sa na užitočné nástroje a spôsoby, kde sa v cybersecurity môžete vzdelávať ďalej.

      Uskutoční sa 4.6.2020 vo štvrtok od 16:00 do 18:00 a tešiť sa na vás bude Lektorka Hlinková, ktorá po 12 rokoch práce na pozíciách Digital Project, Manager, Business Analyst a UX Designer spoluzaložila akadémiu zručností budúcnosti Selfactory. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer for the Skills of the Future a minulý rok získala ocenenie The Female Role Model of the Year v rámci národného kola súťaže Central European Startup Awards. 

      Platforma : ZOOM

      Prihlasovacie údaje zašlú len prihláseným žiakom na mail, ktorý zadáte v prihláške (dotazníku) a to 3.6.2020  po 12:00 (deň pred konaním IT Čajovne). Nezabudnite si skontrolovať aj SPAM, resp. v prípade, že prihlasovacie údaje 3.6.2020 do 16:00 nedostanete, tak kontaktujte mailom na zuzana.kravecova@cvtisr.sk  . 

      Prihlásenie formou vyplnenia dotazníka tu 
      http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/513561?lang=sk      do 3.6.2020 12:00.

     • Lúčia sa s vami tohtoroční štvrtáci

     • Štyri roky zbehli ako voda a už sú z nás maturanti. Keďže sme sa s vami, milí učitelia a milí študenti, nemohli rozlúčiť osobne, rozhodli sme sa pre takúto online rozlúčku. Zlé jazyky tvrdili, že niektorí z nás budú maturovať vo februári 2021 a my sme to všetci dali na prvú dobrú :-)

      Do galérie Lúčia sa s vami tohtoroční štvrtáci boli pridané fotografie.

     • Čo robili naši žiaci počas karantény

     • Autor: Adrián Kasar. Máte aj vy zaujímavé foto z karantény? Pošlite na mail učiteľom a zverejníme :-)

     • Kritériá pre prijatie žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2020/2021

     • Riaditeľka Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa zákona NR SR č. 596/2003  Z. z.  o  štátnej  správe  v  školstve  a  školskej  samospráve  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia: V školskom roku 2020/2021 škola môže prijať do 1. ročníka: 

      3765 M technika a prevádzka dopravy - 20 žiakov

      3760 M prevádzka a ekonomika dopravy - 45 žiakov

      3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách -16 žiakov

      S p o l u - 81  žiakov

      Podmienky prijatia nájdete tu: kritériá PS na SPŠ dopravnú 2020/21.pdf - aktualizované

     • PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA VYSOKEJ ŠKOLE

     • Aprílové číslo časopisu Kam po strednej vám pomôže zorientovať sa v aktuálnych ponukách a zmenách na vysokých školách v Slovenskej republike. Študenti v ňom môžu nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov.Keďže sú školy zavreté, v ponuke je vydanie v ľahko čitateľnej elektronickej forme. Listovaciu podobu celého časopisu nájdete na tomto linku: https://anyflip.com/wotj/ugkv/

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
  • Lúčia sa s vami tohtoroční štvrtáci
  • Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie!
  • Víťazi školskej prehliadky 42. ročníka SOČ
  • Krst nového školského časopisu
  • Školský časopis SPARKS
  • Workshop na tému NETRIEDIŠ? ZAČNI !
  • Školská posilňovňa SYT
  • Hviezdy sú tiché...
  • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"
  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/