• Exkurzia II.AT na Noc výskumníkov

     • 30.9.2022 sa trieda II.AT zúčastnila v Banskej Bystrici Európskej noci výskumníkov. Pozreli si prednášku Hrozby na internete a množstvo zaujímavých vedeckých stánkov. Nemohol chýbať ani stánok našej školy o Obnoviteľných zdrojoch energie, simulátorom prevrátenia, autíčkom na vodíkový pohon a autíčkom na hybridný pohon, pri ktorom sme sa zdržali najviac :-)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia II.AT na Noc výskumníkov.

     • Zábavná autoškola Detva

     • 21.9.2022 sa žiaci našej školy a deviataci 1.ZŠ Detva, 3.ZŠ Detva a ZŠ Detva Krivec stretli v priestoroch autoškoly Gonda v Detve na desiatom ročníku rovesníckeho programu "Zábavná autoškola". 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zábavná autoškola Detva.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5, udeľujem všetkým žiakom školy

      z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 16. 09. 2022 (piatok).

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať v pondelok 19.9.2022

                 riaditeľka školy Ing. Romana Trnková

                                                                                 

     • OZNAM

     • Opravný a náhradný termín MS sa uskutoční 14.9.2022 o 8:00hod. Rozpis komisií bude zverejnený v budove školy.

     • Nezabudnutí susedia

     • V piatok 9.9. sme si pripomenuli smutné 81. výročie vydania  Židovského kódexu podľa vzoru nacistického Nemecka, na základe ktorého boli naši židovskí spoluobčania postupne zbavovaní svojich práv, majetku, ľudskej dôstojnosti, životov... Preto sme sa zúčastnili na spomienkovej akcii "NEZABUDNUTÍ SUSEDIA" na zvolenskom Židovskom cintoríne, kde sme si spolu s významnými predstaviteľmi nášho mesta a kraja, pripomenuli tieto tragické udalosti. Po skončení spomienkovej akcie sme si v Aule Technickej univerzity vypočuli zaujímavú prednášku od pani Lônčíkovej "Obchod na korze - od poviedky k oskarovému filmu" a prezentáciu knihy pani Fruhwaldovej "O koľko lásky som prišla".

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Nezabudnutí susedia.

     • Adaptačný program pre žiakov 1.ročníka

     • Prvý týždeň pre žiakov prvého ročníka bol zameraný sa na adaptáciu zmien, ktoré nastali pri prestupe na SŠ. Adaptačný program je určený na proces spoznávania spolužiakov, čím zmierňuje počiatočné napätie v triede. Prostredníctvom zážitkových techník sa zlepšuje sebapoznanie žiaka jeho sebahodnota, povzbudzuje žiakov k spolupráci a poodhalí oblasti v ktorých vynikajú a taktiež poukáže na podobné záujmy, čo otvára pôdu pre nové priateľstvá

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Adaptačný program pre žiakov 1.ročníka.

     • 100 rokov OZT

     • Slávnostné otvorenie výstavy 100 rokov oznamovacej a zabezpečovacej techniky, na ktorej nechýbalo ani pásmo našich žiakov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album 100 rokov OZT.

     • Projekt Erasmus+

     • 1.9.2022 začína náš schválený  projekt Erasmus+ „Inovačné technológie v odbornom vzdelávaní“.

      Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA102-000074363.

      Informácie o projekte sa nachádzajú na web stránke školy: O ŠKOLE/ ERASMUS+ 2022 a na informačnej tabuli v priestoroch školy.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude 5.septembra 2022.

      Žiaci 1.ročníka sa stretnú pred budovou školy o 8:00hod.

      Žiaci 2., 3. a 4. ročníka prídu do svojich kmeňových tried o 8:00hod.

      Pri nástupe do školy rodič neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak predkladá prostredníctvom Edupage (žiadosti/vyhlásenia) alebo v papierovej podobe Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie o bezpríznakovosti.pdf

     • VÝBEROVÉ KONANIE

     • Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

      podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

      VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 

      na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Strednej priemyselnej školy dopravnej, Sokolská 911/94, 969 01 Zvolen

      výberové konanie.pdf

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • 30.6.2022 - dnes sme slávnostne uzavreli školský rok, ocenili veľmi šikovných žiakov, ktorí skončili s výborným prospechom či reprezentovali našu školu na rôznych súťažiach. Gratulejeme im!

      Všetkým prajeme veselé prázdniny, veľa slnečných lúčov a krásnych zážitkov. Vráťte sa do školy zdraví, oddýchnutí a plní entuziazmu.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné ukončenie školského roka.

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/