• Školský podporný tím

     Školský podporný tím  v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a § 24 Zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch začal fungovať na našej škole od začiatku školského roku 2020/2021. Jej členmi sú školská psychologička, školská  špeciálna pedagogička  a výchovná  poradkyňa.

     Poslaním školského podporného tímu je podporiť inkluzívne vzdelávanie na škole, ktorého cieľom je rozvoj každého človeka, každého žiaka, s rešpektom k jeho individuálnym potrebám  a schopnostiam.  Napomáhame sebarozvoju a rozvoju každého žiaka, ktorý je súčasťou našej školy.

     Pomáhame budovať priaznivú klímu školy, triedy, vytvárať bezpečné prostredie, ktoré je nevyhnutné pre optimálne učenie a rast žiakov.

     Podporujeme otvorenú komunikáciu žiakov, učiteľov a rodičov.

     K našim aktivitám patria:

     Adaptačný program pre žiakov 1. ročníkov.  

     Skupinový program kariérového poradenstva zameraný na celostný rozvoj žiaka.

     Preventívne programy na elimináciu  sociálno-patologických javov, šikanovania, extrémizmu.

     Poskytujeme:

     Individuálne poradenstvo  žiakom, rodičom, učiteľom.

     Psychologickú  a špeciálnopedagogickú  intervenciu v krízových situáciách.

      

     Členovia školského podporného tímu:

      

     Školská psychologička

     Mgr. Katarína Medzihorská

     email: psychologicka@dopravnazv.sk

      

     Výchovná poradkyňa

     Ing. Jaroslava Šufliarska,

     email: sufliarska@dopravnazv.sk

      

     V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.:
    045/5333 214- ústredňa
    045/5366 390- sekretariát

    - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
    trnkova@dopravnazv.sk
    045/5333 097
    +421 911 046 293

    - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
    pospisilova@dopravnazv.sk
    +421 911 046 294

    - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
    konopkova@dopravnazv.sk
    +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94
    960 01 Zvolen
    96001 Zvolen
    Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská
    psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/