• Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene realizuje projekt pod názvom: " Moderná prax pre potreby praxe v doprave" financovaný na základe nenávratného finančného príspevku EU.

      

     Popis projektu:

     Hlavný cieľ projektu: Skvalitnenie praktickej odbornej prípravy flexibilných a konkurencieschopných absolventov v oblasti cestnej, železničnej dopravy a logistiky v doprave.

      

     Špecifický cieľ projektu:

     Podpora a skvalitnenie štúdia v oblasti dopravy, ktoré sú žiadané zamestnávateľmi a na trhu práce je týchto absolventov nedostatok.

      

     Spôsob realizácie:

     Obstaranie a modernizácia materiálno- technického vybavenia pracovísk pre praktické vyučovanie - elektrotechnického laboratória, odbornej dielne údržby a diagnostiky motorových vozidiel a odbornej učebne dopravy, prepravy a logistiky.

      

      

     Merateľné ukazovatele:

     P0068- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl - počet žiakov 230

     P0310- Počet podporených SOŠ- 1

      

     Aktivity projektu:

     1. Modernizácia laboratória elektrotechniky

     2. Modernizácia autodielne

     3. Vybavenie odbornej učebne dopravy, prepravy a logistiky

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/