• odbor prevádzka a ekonomika dopravy

    • Profil absolventa

     odboru 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

     Hlavný cieľ študijného odboru:

     Študijný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je koncipovaný tak, aby dotváral odborný profil absolventa. Absolvent odboru má zvládnuté učivo informatiky i dvoch cudzích jazykov.

     V oblasti odborného vzdelania má absolvent poznať princípy a úlohu dopravy v globálnom pohľade, zásady ekonomiky, účtovníctva, podnikania v doprave, medzinárodné dohody a zmluvy v doprave, základy tovaroznalectva, colného konania, čím má možnosti dosiahnuť vysokú flexibilitu uplatnenia v praxi.

     Štúdium voliteľných predmetov umožňuje odbornú orientáciu podľa potrieb zamestnávateľov v  regióne, záujmov a schopností žiaka a ich voľbou sa dotvára odborný profil absolventa. Zároveň je absolvent pripravený pre štúdium v príbuzných odboroch na ekonomických, technických a dopravných vysokých školách a univerzitách.

     Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým profilom, ktorý je po nástupnej praxi pripravený pre výkon podnikateľských, resp. technicko-hospodárskych funkcií v oblasti dopravy a ekonomiky.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/