• Kariérové poradenstvo

    •  V školskom roku 2021/2022 sme  na našej škole začali realizovať  program „Kariérové poradenstvo v  škole“.   Pri príprave tohto programu sme vychádzali zo súčasných trendov  kariérového poradenstva v školstve , ktoré  sa odkláňajú od tradičných prístupov zameraných výlučne na psychodiagnostiku.  Zameriavajú sa na celostný rozvoj žiaka, na  rozvíjanie jeho zručností a kompetencií, ktoré mu umožnia  spraviť dobré rozhodnutie.

     Programom chceme  inovatívnou formou prispieť a pomôcť žiakom pri rozhodovaní   o ich ďalšej budúcnosti,  pri výbere primeraného štúdia či zamestnania a to tak, aby si dokázali utvoriť  plnohodnotný a zmysluplný život.  Prispieť k ich úspešnému začleneniu na trh práce.

      

     Program obsahuje oblasti:

     • sebapoznávanie, uvedomenie si svojich silných stránok, záujmov a hodnôt, schopnosť sebareflexie, sebaprezentácie, stanovenie si cieľov,
     • poznávanie sveta práce, preskúmanie a porovnanie rôznych pracovných pozícií a študijných možností,
     • získavanie nových  vedomostí a rozvoj komunikačných zručností,
     • plánovanie vlastnej profesijnej a študijnej dráhy.

     Program realizujeme v úzkej spolupráci  s Regionálnym centrom kariéry vo Zvolene,  s pánom Petrom Csórim odborným  konzultantom,  a s CPPPaP  Zvolen, s pani Andreou Ľapinovou kariérnou poradkyňou.

     Ing. Jaroslava Šufliarska, výchovná poradkyňa

     Mgr. Katarína Medzihorská, školská psychologička

      

     Národná cena kariérového poradenstva 2022

     Naša škola sa  svojím príspevkom s názvom „Kariérové poradenstvo v škole – aplikácia teórie v bežnej praxi“   zapojila tento rok do súťaže Národnej ceny kariérového poradenstva 2022.  V príspevku sme opísali náš skupinový program kariérového poradenstva, ktorý sme realizovali počas školského roku 2021/2022 na našej škole , v spolupráci s CPPPaP Zvolen (Mgr. Andrea Ľapinová) a s Regionálnym centrom kariéry Zvolen (Mgr. Peter Csóri, PhD.)

     Dňa 11.10.2022 sa p. Vernárska (výchovná a kariérová poradkyňa) a p.Zachová (školská psychologička) zúčastnili konferencie Národná cena kariérového poradenstva 2022, na ktorej  sa odovzdávali ocenenia víťazným príspevkom. Okrem odovzdávania ocenení bol tam priestor na prezentáciu svojich príspevkov formou veľtrhu príspevkov, k zdieľaniu inšpiratívnych projektov a služieb. Odchádzali sme obohatené o množstvo nápadov do ďalšieho školského roku a s presvedčením, že kariérové poradenstvo na školách má zmysel. 

     Pozrite si fotky v Galerii:

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/