• História školy

   • Od vzniku SPŠ dopravnej vo Zvolene prešlo už viac ako 50 rokov. Ožívajú spomienky, vynárajú sa ľudia, udalosti, príhody, úspechy aj neúspechy, nádeje i sklamania...

    Škola  bola zriadená rozhodnutím MŠ SSR s účinnosťou od 1.augusta 1970 delimitovaním od SPŠ strojníckej vo Zvolene. Jej založenie vyplynulo z potreby, ktorú si vyžiadal rozvoj železničnej a cestnej dopravy v bývalom stredoslovenskom kraji. V spolupráci s SPŠ dopravnou v Košiciach, SPŠ dopravnou v Trnave a Ministerstvom školstva SR sa učitelia školy aktívne podieľali na tvorbe nových učebných plánov jednotlivých študijných odborov.

    Vyučovanie sa začalo 1. septembra 1970, kedy si do lavíc sadli prví žiaci.

    Prví absolventi – maturanti končili štúdium hneď v školskom roku 1970/71 v    nasledujúcich odboroch:

    • Prevádzka automobilovej dopravy
    • Elektrická trakcia  a koľajové vozidlá v železničnej doprave
    • Železničná doprava a preprava

    Priestorovo bolo pre našu školu vyčlenené 3. poschodie budovy SPŠ strojníckej. V ďalších rokoch sa už stala školou s krajskou pôsobnosťou, čím sa počet tried zvyšoval a s ním aj okruh našich absolventov.

    Škola zápasila s nedostatkom priestorov. Na ich rozšírenie boli vypracované viaceré projekty, ale v prvých rokoch sa ich nepodarilo realizovať. Prechodne situáciu zachránila budova deti zahraničných expertov (IDZEX) na sídlisku Zlatý potok, ktorú ale bolo treba  svojpomocne prestavať a prispôsobiť potrebám výuky.

    Vzťahy boli veľmi bezprostredné, takmer rodinné, a tak je to aj dnes. S postupom času si  škola vybudovala trvalé miesto nielen v sieti stredných škôl v meste a regióne, ale natrvalo sa dostala do povedomia širokej verejnosti.

    Pre praktické vyučovanie v dielňach bola vyčlenená časť dielni SPŠ strojníckej. Pribúdajúci počet žiakov si vyžiadal prestavbu dielenských priestorov a ich priebežná úprava a modernizácia pre potreby kvalitnej výučby sa uskutočňuje  neustále, aj  v  súčasnosti.

    So zvyšujúcim sa záujmom o štúdium na našej škole bolo potrebné zasadne riešiť stiesnené priestorové podmienky. S prístavbou školy sa začalo v novembri 1985 a prvá etapa prístavby bola odovzdaná k 1. 9. 1990. Stavba bola odovzdaná do predčasného užívania 27. 8. 1992 a  vďaka celému pedagogickému kolektívu a kolektívu zamestnancov školy bola k 1. 9. 1992 slávnostne sprístupnená.

    V nasledujúcich rokoch sa škola priebežne modernizovala a vybavovala pomôckami potrebnými  pre výučbu. V súčasnosti je väčšina učební vybavená moderným školským nábytkom. Samozrejmosťou je už aj vybavenie pomôckami IKT. V ostatných  rokoch sa podarilo inovovať väčšinu učebných  pomôcok, zariadení dielní pre odbory technika a prevádzka dopravy a elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.

    V škole fungovalo veľa záujmových krúžkov, ktoré sa časom podľa záujmov žiakov menili. Ako príklad môžeme spomenúť Motokárový krúžok. V súčasnosti sa žiaci venujú pretekárskej vášni v modelárskom krúžku autičiek na vodíkový pohon. A rovnako ako ich predchodcovia, ani oni sa v pretekoch nedajú zahanbiť.

    Škola sa zapája do projektov venujúcich sa neformálnemu vzdelávaniu, prostredníctvom ktorých si žiaci môžu zdokonaľovať svoje Soft Skills, v dnešnej dobe tak žiadané zamestnávateľmi.

    Naši žiaci sa úspešne zapájajú do rôznych súťaží. Každoročne máme ocenenia  v Stredoškolskej odbornej činnosti, súťažiach organizovaných Ministerstvom dopravy, Zväzom logistiky a zasielateľstva.

    Tieto úspechy si veľmi vážime, lebo svedčia o odbornej pripravenosti našich žiakov pre prax,  ale aj pre štúdium na vysokých školách.

    Pár zaujímavosti na záver:

    Do konca školského roku 2021/2022 úspešne absolvovalo našu školu  17 890 maturantov.

    V súčasnosti sa z týchto absolventov po skončení vysokých  škôl vrátilo šesť z nich a  pôsobia u nás ako vyučujúci odborných predmetov.

    Prvé študijné odbory (rok 1970):

    • Elektrická trakcia a koľajové vozidla v železničnej doprave
    • Železničná doprava a preprava
    • Prevádzka automobilovej dopravy

    Súčasné študijné odbory (2022):

    • Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
    • Prevádzka a ekonomika dopravy (moduly: cestná doprava, logistika, železničná doprava)
    • Technika a prevádzka dopravy

     

    Zaujímavé študijné odbory, ktoré sme mali v priebehu histórie:

    • Technické a informatické služby – zamerané na železničnú prepravu, ale aj na zasielateľstvo
    • Prevádzka a ekonomika dopravy - Colný deklarant
    • Dopravná akadémia
    • Údržba a rekonštrukcia železničných tratí

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/