• Kritériá pre prijatie žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2024/2025

            Riaditeľka Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa zákona NR SR č. 596/2003  Z. z.  o  štátnej  správe  v  školstve  a  školskej  samospráve  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:

    I. Podmienky prijímania:
    Súčasťou prijímacieho konania je:

    1. Bodové hodnotenie študijných výsledkov na základnej škole na konci ôsmeho ročníka a v prvom polroku deviateho ročníka.
    2. Bodové hodnotenie výsledkov prijímacích skúšok z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.
    3. Bodové hodnotenie úspechov žiaka v predmetových olympiádach z matematiky, fyziky, slovenského jazyka a literatúry v ôsmom resp. deviatom ročníku.

    II. Kritériá pre prijímacie skúšky:
    Uchádzači budú prijímaní podľa počtu bodov za:

    1. 1. Študijné výsledky na ZŠ
    2. 2. Výsledky prijímacích skúšok zo SJL a MAT
    3. 3. Výsledky v predmetových olympiádach

    Škola môže prijať na štúdium v školskom roku 2024/2025 nasledovné počty žiakov:

    • študijný odbor: 3739M - elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách22 žiakov
    • študijný odbor: 3765M - technika a prevádzka dopravy - 28 žiakov
    • študijný odbor: 3760M - prevádzka a ekonomika dopravy - 40 žiakov

                                                          

    Kompletné kritériá pre prijatie si pozrite tu: Kritéria SPŠ dopravná-2024/25.pdf

     

    Okruhy učiva zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky 

    1. Morfológia
    2. Lexikógia
    3. Fonetika a fonológia
    4. Pravopis vybraných a odvodených slov, vlastných podstatných mien
    5. Čítanie s porozumením
    6. Literárne druhy
    7. Literárne žánre
    8. Umelecké jazykové prostriedky,
    9. Jazykové štýly
    10. Slohové postupy


  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.:
    045/5333 214- ústredňa
    045/5366 390- sekretariát

    - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
    trnkova@dopravnazv.sk
    045/5333 097
    +421 911 046 293

    - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
    pospisilova@dopravnazv.sk
    +421 911 046 294

    - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
    konopkova@dopravnazv.sk
    +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94
    960 01 Zvolen
    96001 Zvolen
    Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská
    psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/