• Pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020

     • Od 12.03.2020 je prerušené vyučovanie na stredných školách v SR z dôvodu epidemiologickej situácie až do odvolania. V tomto období je vyučovací proces realizovaný dištančnou formou prostredníctvom edupage a ďalších nástrojov, ktoré si príslušní učitelia dohodnú so žiakmi v rámci obojstranných možností.

      Učitelia žiakom zadávajú materiály na štúdium, spracovanie, vypracovanie projektov, zadaní, výkresov či referátov a následne získavajú spätnú väzbu, či žiaci pochopili a zvládli dané témy. Hodnotenie je možné realizovať slovne, alebo známkou. Takto získané známky spolu s tými, ktoré žiaci dosiahli pred prerušením vyučovania budú započítavané do výslednej klasifikácie príslušného predmetu.

      Pedagogická rada hlasovaním per rollam schválila, že budú klasifikované všetky povinné predmety, okrem telesnej a športovej výchovy, náboženskej výchovy a etickej výchovy. Za klasifikáciu predmetu zodpovedá príslušný vyučujúci pre konkrétny predmet s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

      Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov stredných škôl, žiak nemôže byť zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný, okrem prípadu, keď  žiak zo subjektívnych príčin neplní požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Vtedy pedagogická rada môže rozhodnúť o jeho preskúšaní do 31.08.2020. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov, alebo neboli klasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.08.2020.

      V tejto mimoriadnej situácii je potrebné zachovať si predovšetkým ľudskosť, spolupatričnosť a hodnoty, ktoré sú pevnými piliermi pre život. Preto je dôležité spravodlivo rozlišovať, ktorí žiaci sa snažia v rámci svojich možností pracovať a vzdelávať sa a ktorí bezdôvodne nepracujú a ignorujú akékoľvek snahy učiteľov o spoluprácu. Aj od toho sa bude odvíjať výsledné hodnotenie – známka na konci školského roka.

        22.04.2020                                                           Ing. Romana Trnková, riaditeľka školy

     • PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA VYSOKEJ ŠKOLE

     • Aprílové číslo časopisu Kam po strednej vám pomôže zorientovať sa v aktuálnych ponukách a zmenách na vysokých školách v Slovenskej republike. Študenti v ňom môžu nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov.Keďže sú školy zavreté, v ponuke je vydanie v ľahko čitateľnej elektronickej forme. Listovaciu podobu celého časopisu nájdete na tomto linku: https://anyflip.com/wotj/ugkv/

     • Prijímacie konanie na školský rok 2020/2021

     • Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.

      Riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020.

      Riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020 kriteria-pre-prijatie-ziakov

      Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

     • Zmena v realizácii krajských a celoštátnych kôl SOČ

     • Vzhľadom k terajšej situácii, ŠIOV, ako organizátor SOČ, navrhol náhradný postup (dištančnou formou) pre realizáciu krajských kôl SOČ a celoštátneho kola SOČ, ktorý následne podporil aj nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Veľmi nás táto situácia mrzí, ale musíme sa prispôsobiť aj my, vzhľadom k tomu, že naši žiaci aj so svojimi vyučujúcimi sa pripravovali na súťaž, a nechceme ich sklamať. Výsledky krajskej prehliadky SOČ: Krajska_prehliadka_42.r.pdf

     • Netradičná TSV

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
    • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
    • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/