• Dôležité informácie k obnoveniu vyučovania

     • V zmysle vyhlásenia ministra ŠVVaŠ SR a odporúčania BBSK, ako zriaďovateľa školy sa na našej škole obnovuje školské vyučovanie od 29.6.2020 do 30.06.2020.ˇučasť na vyučovaní je dobrovoľná.

      Organizácia vyučovania:

      1. Vyučovanie prebieha od 8.00 do 10.30 hod.

      2. Pri prvom nástupe do školy po prerušení vyučovania predloží žiak/zákonný zástupca žiaka vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie- viď vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf / vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx.

      3. Žiak si prinesie do školy 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky.

      4. Žiaci budú pracovať podľa pokynov TP.

     • Obnovenie školského vyučovania

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 16. júna 2020 a odporúčania BBSK, ako zriaďovateľa školy, riaditeľka školy oznamuje, že školské vyučovanie sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej obnovuje 29. júna 2020 o 7.50 hod v jednotlivých  kmeňových triedach s triednymi učiteľmi. Dňa 30.júna 2020 bude slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení.

      Známky majú byť uzavreté najneskôr do 23.júna 2020.

      Odovzdávanie a preberanie učebníc sa uskutoční až v septembri 2020.

                  Ing.Romana Trnková, RŠ

     • Počty obsadených a voľných miest do 1.ročníka 2020/21

     • Riaditeľka SPŠ dopravnej oznamuje, že po prvom kole prijímacích skúšok máme nasledovný počet obsadených a voľných miest:

      Kritériá pre prijatie na štúdium v druhom kole TU: odkaz

      Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nie je prijatý na inú SŠ, podá prihlášku do 2. kola do 19. júna 2020.

      Riaditeľka školy odošle zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí v 2. kole do 25. júna 2020.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
    • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
    • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/