• Preukaz ISIC/EURO 26

     • Od 15. 5. 2021 začala fungovať platobná brána https://isic.sk/platbaskoly/ pre bezhotovostnú úhradu na nové preukazy ISIC/EURO 26 a známky ISIC 9/2022, to znamená, že žiaci (rodičia) tam môžu uhrádzať platby za preukazy a známky ISIC. Vyberiete si svoju školu zo zoznamu a vyplníte potrebné údaje.

      Následne budú nové preukazy (známky 9/2022) doručené do školy. Potom si ich budete môcť prevziať u Ing. Bradovej (učebňa č. 208) v čase 10.20 – 10.40 h.

       

      Od 1. 6. 2021 bude možné predĺžiť si platnosť ISIC karty na dopravu na ďalší školský rok. Treba dodržať tento postup:

      pošli SMS (cena SMS 3,-- €) na číslo 8844 v tvare

      TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze)

      a následne prilož preukaz k terminálu v škole (u Ing. Bradovej, učebňa č. 208, od 10.20 do 10.40 h) a máš preukaz predĺžený na ďalší školský rok.

       

      Duplikáty (pri strate preukazu) si žiaci objednávajú sami s doručením domov tu:

      https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat

     • Aj keď sme boli doma, mohli sme vyjadriť svoj názor

     • Aj počas dištančného vzdelávania naši žiaci nestratili správnu cestu, vedeli sa správne rozhodnúť a v názoroch na lákadlá, ktoré deformujú osobnosť človeka boli skutočne jednotní.

      Na hodinách Náboženskej výchovy sme si hovorili o tom, ako si zachovať svoju tvár. Ako  nezablúdiť na svojej životnej ceste. Ako je dôležité pestovať odolnosť voči lákavým ponukám, ktoré deformujú osobnosť každého človeka.

      Žiaci svoji prácami vyjadrili svoj názor. Nápadov a podnetov bolo mnoho. Zo žiackych prác sme vybrali myšlienky a kresby. V spolupráci s našim starším spolužiakom Ivanom sme z Vašich prác vytvorili jedno spoločné dielo. Jedno dielo z mnohých názorov  a to ako symbol Vášho spoločného „Nie“ drogám.

     • Od pondelka 17.5 začína prezenčné vyučovanie

     • Od pondelka 17.5.2021 začína prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. až 3.ročníka podľa rozvrhuVyhlásenie o bezinfekčnosti doneste buď vytlačené a podpísané alebo odoslané cez edupage- v úvode nájdete Žiadosť/Vyhlásenia, potom kliknete na červené "+", tlačivo o bezinfekčnosti najaktuálnejšie od 3.5 pre ružový okres. Plnoletý žiak vyplní tlačivo sám za seba. Za neplnoletého žiaka vypĺňa zákonný zástupca po jeho prihlásení. Podobne vyplnia učitelia za seba. NEZABUDNITE NA POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKA.

     • ŠVOČ -Študentská vedecká a odborná činnosť

     • Konferencia ŠVOČ je podujatie, na ktorom sú prezentované najlepšie vedecké a odborné práce študentov. Cieľom konferencie je zároveň prehĺbiť kontakty s domácimi a zahraničnými univerzitami, strednými školami, vedeckovýskumnými pracoviskami a praxou. Tento rok sa ŠVOČ na Technickej univerzite vo Zvolene v odbore stredné školy zúčastnili aj naši žiaci a obsadili pekné miesta: Gubán 2.miesto a Babinská 3.miesto. Gratulujeme im!

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
    • 000215589
    • 000215589
    • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/