• Oznam

     • Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci,

      z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na našej škole v ostatnom týždni, riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom a RÚVZ vo Zvolene rozhodla, že 18. a 19.11.2021 ( štvrtok a piatok) prejde celá škola na dištančnú formu vzdelávania. Tak sa nám podarí na 5 dní ( od 17.11. do 21.11.2021) prerušiť kontakty a tým aj šírenie vírusu Covid 19. Na Edupage budete mať všetky informácie ohľadom dištančného vzdelávania. Od pondelka 22.11.2021 bude od prvej vyučovacej hodiny opäť obnovená prezenčná forma výuky. Pri nástupe odovzdajte vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti, ktoré je na stránke školy alebo elektronicky na edupage.

      Prajem vám pokojný zvyšok týždňa a veľa zdravia.   Romana Trnková, RŚ

      Bezpíiznakovost.pdf

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx

     • Prezentácia (možnosti štúdia) FEIT UNIZA

     • V rámci Týždňa vedy a techniky sa dnes 11.11. uskutočnila na našej škole Prezentácia o možnosti štúdia na FEIT UNIZA pod vedením doc. Hruboša. Prezentácia bola pútavá, žiakov zaujala a tiež si mali možnosť pozrieť a aj odskúšať záverečné práce absolventov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prezentácia (možnosti štúdia) FEIT UNIZA.

     • Odborná exkurzia na Osobnú železničnú stanicu

     • Dnes 10.11.2021 trieda 3.AT v rámci Týždňa vedy a techniky absolvovala odbornú exkurziu na Osobnú železničnú stanicu vo Zvolene. Kde im odprezentovali technické zabezpečenie Osobnej železničnej stanice a možnosti pracovného uplatnenia v budúcnosti v sektore dopravy na Železnici SR. Študentom tretieho ročníka boli odprezentované rôzne technické zabezpečenia ako oblasť Silnoprúdovej elektrotechniky zo zameraním na trolejové vedenie a elektrotechnické zariadenia slúžiace pre prenos a distribúciu vysokého striedavého napätia 25 kV. Názorne im ukázali aké dôlkežité je správne elektrotechnické zabezpečenie v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky. Prezentoval odborný zamestnanec a vedúci úseku silnoprúdu pán Ing. Ján Ďuriš. Ďalej im odprezentovali Oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku na úseku Osobjej železničnej stanice Zvolen. Študenti si mohli porovnať svoje teoretické vedomosti s praktickými ukážkami rôznych druhov oznamovacej a zabezpečovacej techniky- rôzne rozhlasové a kamerové zabezpečenia či elektronické zobrazovače. Rovnako mohli vidieť Vchodové a odchodové stavadlá, Výhybky, Výmeny či Prestavníky rôzneho typu! Ďalej im ukázali praktický chod oznamovacej a zabezpečovacej techniky na stanici a mimo nej. Prezentovali odborníci vo svojom odbore Ing. Štefan Holek a majstri a predáci na danom úseku železnice! Študenti prejavili živý záujem o danú problematiku a vyjadrili spokojnosť s možným pracovným uplatnením v budúcnosti v sektore dopravy na Železniciach SR. Exkurzia splnila svoju úlohu a študenti si overili svoje teoretické poznatky v praxi. Za seba môžem konštatovať, že táto oblasť je veľmi perspektívna a má veľkú budúcnosť. Spracoval Ing. Sergej Kováčik

      Ešte si môžete pozrieť zaujímavé fotky z exkurzie k Oznamovacím zariadeniacm: Zariadenia-OZT.pdf

      #tyzdenvedyatechniky

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Odborná exkurzia na Osobnú železničnú stanicu.

     • ONLINE ponuka DOD v Žiline

     • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline pozýva našich študentov, ale aj pedagógov  na podujatie Deň otvorených dverí, na ktoré sa môžete online pripojiť dňa 12. 11. 2021  od 13.00 h. Bližšie informácie sú zverejnené na našom webovom sídle: www.fpedas.uniza.sk a v súbore:  

      PEDAS2022-23.docx

      Prezentácie o štúdiu na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilina začnú od 13:00

      od 14:00 bude prezentácia študijných programov:

      • cestná doprava
      • zasielateľstvo a logistika
      • expertízna činnosť v cestnej doprave

      Stačí kliknúť na nasledujúci odkaz:https://www.youtube.com/katedraKCMD

      Možnosť položit otázku k štúdiu bude možné cez chat.

     • Hodina OBN

     • November je mesiacom prevencie násilia páchaného na deťoch. Aj preto sme na hodinách OBN privítali školskú psychologičku pani Zachovú, ktorá besedovala so žiakmi na túto tému.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina OBN.

     • ONLINE ponuka pre žiakov školy

     • ONLINE Deň otvorených dverí, ktoré pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných škôl.

      Pozývajú našich žiakov bez ohľadu na ročník na ich ONLINE DOD, ktorý sa uskutoční 10. novembra od 12:00 do 21:00 h. prostredníctvom MS Teams. Pripravený je zaujímavý a bohatý program v podobe praktických webinárov na atraktívne témy z oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií. Webináre prebiehajú paralelne a v rôznych časoch. Žiaci sa môžu na webináre prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Viac informácií nájdete na webe: https://www.fri.uniza.sk/aktuality/zucastni-sa-online-dna-otvorenych-dveri-fri-uniza-plneho-praktickych-webinarov.

      Termín prihlásenia na praktické webináre je do 10. novembra do 12:00 h a počet miest (kapacita webinárov) je limitovaný.

      Pre žiakov končiacich ročníkov pripravili online chat, kde môžu klásť otázky dekanovi, prodekanom, študentom, absolventom i zástupcom partnerských IT firiem ohľadom možností štúdia na ich fakulte (https://studuj.fri.uniza.sk/).

     • Finančná sloboda

     • V mesiaci október prebehli na našej škole triedne kolá hry Finančná sloboda. A dnes súťažili najlepšie tímy z tried IV.AT, IV.B a IV.L v semifinále.

      Túto stolovú spoločenskú hru pripravila exkluzívne pre slovenský finančný trh spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s na zlepšovanie finančnej gramotnosti hráčov. Počas hry s moderátorom sa 6 – 30 účastníkov stará o finančné plánovanie fiktívnej rodiny.Táto hra priniesla študentom nevšedný zážitok, nové spôsoby myslenia v oblasti financií a každému účastníkovi cennú skúsenosť vo finančnom plánovaní.

      Víťaznému tímu Klaudii Plachej a Zuzke Gregorovej zo IV.L prišla pogratulovať aj pani riaditeľka školy. Aj my sa pripájame. Srdečne gratulujeme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Finančná sloboda.

     • Online cvičenia pre EDT

     • Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách absolvovali dňa 4.11. online cvičenia v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline. Témy boli veľmi aktuálne a zaujímavé:

      1. Virtuálne TV štúdio

      2. Od 3D scenu po 3D tlač

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Online cvičenia pre EDT.

     • OZNAM

     • Vyučovanie po jesenných prázdninách pokračuje v utorok 2.11. Keďže žiaci sú doma viac ako 3 dni, je potrebné potvrdiť tlačivo o Bezpríznakovosti na edupage alebo vytlačené a podpísané doniesť v utorok do školy.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
    • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/