• Pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020

     • Od 12.03.2020 je prerušené vyučovanie na stredných školách v SR z dôvodu epidemiologickej situácie až do odvolania. V tomto období je vyučovací proces realizovaný dištančnou formou prostredníctvom edupage a ďalších nástrojov, ktoré si príslušní učitelia dohodnú so žiakmi v rámci obojstranných možností.

      Učitelia žiakom zadávajú materiály na štúdium, spracovanie, vypracovanie projektov, zadaní, výkresov či referátov a následne získavajú spätnú väzbu, či žiaci pochopili a zvládli dané témy. Hodnotenie je možné realizovať slovne, alebo známkou. Takto získané známky spolu s tými, ktoré žiaci dosiahli pred prerušením vyučovania budú započítavané do výslednej klasifikácie príslušného predmetu.

      Pedagogická rada hlasovaním per rollam schválila, že budú klasifikované všetky povinné predmety, okrem telesnej a športovej výchovy, náboženskej výchovy a etickej výchovy. Za klasifikáciu predmetu zodpovedá príslušný vyučujúci pre konkrétny predmet s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

      Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov stredných škôl, žiak nemôže byť zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný, okrem prípadu, keď  žiak zo subjektívnych príčin neplní požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Vtedy pedagogická rada môže rozhodnúť o jeho preskúšaní do 31.08.2020. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov, alebo neboli klasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.08.2020.

      V tejto mimoriadnej situácii je potrebné zachovať si predovšetkým ľudskosť, spolupatričnosť a hodnoty, ktoré sú pevnými piliermi pre život. Preto je dôležité spravodlivo rozlišovať, ktorí žiaci sa snažia v rámci svojich možností pracovať a vzdelávať sa a ktorí bezdôvodne nepracujú a ignorujú akékoľvek snahy učiteľov o spoluprácu. Aj od toho sa bude odvíjať výsledné hodnotenie – známka na konci školského roka.

        22.04.2020                                                           Ing. Romana Trnková, riaditeľka školy

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Tohtoroční COVID-MATURANTI si prevzali svoje maturitné vysvedčenia. I keď ich maturita prebehla inou formou, na akú sme boli zvyknutí, o to viac ukázala, že kto sa snaží počas celého štúdia, má aj lepšie výsledky z maturity. Postupne po jednotlivých triedach v slušivých rúškach nastúpili a prevzali si maturitné vysvedčenia v dňoch 26.5 a 27.5. Prajeme im veľa šťastia v živote, dobré pracovné uplatnenie a pre ďalej študujúcich na VŠ len najlepšie výsledky a získanie prvého titulu Bc.

      Do galérie Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení boli pridané fotografie.

     • Prijímacie konanie

     • Na základe informácie o výsledku prijímacieho konania na našej škole vás žiadame o Záväzné potvrdenie o nastúpení prípadne nenastúpení vášho dieťaťa na štúdium. Tlačivo si môžete stiahnuť TU: zápis_potvrdenie.docx  Potvrdenie pošlite oskenované mailom alebo poštou prípadne osobne do školy najneskôr do 29.5.2020.


     • ONLINE KLOKAN 11.6 pre 1. a 2. ročník

     • Žiaci 1. a 2. ročníka súťažia vo štvrtok 11.6, žiaci 3. a 4. (aj maturanti) súťažili 8.6. Prihlásiť na stránke sa môžete v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00 svojim prideleným kódom. Čas pripojenia si môžete vybrať podľa svojich školských aktivít, ale prihlásiť sa dá iba raz. Po prihlásení sa vám zobrazia "Pokyny na riešenie testu", po ich prečítaní stlačíte tlačidlo ŠTART a objavia sa vám súťažné úlohy. Od tej chvíle začne plynúť súťažný čas 60 minút.

      Matematická súťaž Klokan sa mala uskutočniť ešte v marci. Kvôli dlhodobému zatvoreniu škôl sa tak nestalo, a preto organizátori pristúpili k ONLINE  forme.

      Na titulnej stránke súťaže: https://matematickyklokan.sk/, nájdete tlačidlo PRIHLÁS SA, po zadaní svojho kódu sa dostanete na súťažnú stránku. Použiť môžete mobil, tablet, notebook alebo stolný počítač.

     • Pozvánka pre žiakov do online IT Čajovne s témou „Cybersecurity v kocke.“

     • Ako zabezpečiť svoje súkromie proti krádeži? Akú digitálnu stopu zanechávame? Ako správne reagovať na hate? Dozviete sa o tom, čo môžete robiť, pozriete sa na užitočné nástroje a spôsoby, kde sa v cybersecurity môžete vzdelávať ďalej.

      Uskutoční sa 4.6.2020 vo štvrtok od 16:00 do 18:00 a tešiť sa na vás bude Lektorka Hlinková, ktorá po 12 rokoch práce na pozíciách Digital Project, Manager, Business Analyst a UX Designer spoluzaložila akadémiu zručností budúcnosti Selfactory. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer for the Skills of the Future a minulý rok získala ocenenie The Female Role Model of the Year v rámci národného kola súťaže Central European Startup Awards. 

      Platforma : ZOOM

      Prihlasovacie údaje zašlú len prihláseným žiakom na mail, ktorý zadáte v prihláške (dotazníku) a to 3.6.2020  po 12:00 (deň pred konaním IT Čajovne). Nezabudnite si skontrolovať aj SPAM, resp. v prípade, že prihlasovacie údaje 3.6.2020 do 16:00 nedostanete, tak kontaktujte mailom na zuzana.kravecova@cvtisr.sk  . 

      Prihlásenie formou vyplnenia dotazníka tu 
      http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/513561?lang=sk      do 3.6.2020 12:00.

     • Kritériá pre prijatie žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2020/2021

     • Riaditeľka Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa zákona NR SR č. 596/2003  Z. z.  o  štátnej  správe  v  školstve  a  školskej  samospráve  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia: V školskom roku 2020/2021 škola môže prijať do 1. ročníka: 

      3765 M technika a prevádzka dopravy - 20 žiakov

      3760 M prevádzka a ekonomika dopravy - 45 žiakov

      3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách -16 žiakov

      S p o l u - 81  žiakov

      Podmienky prijatia nájdete tu: kritériá PS na SPŠ dopravnú 2020/21.pdf - aktualizované

     • PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA VYSOKEJ ŠKOLE

     • Aprílové číslo časopisu Kam po strednej vám pomôže zorientovať sa v aktuálnych ponukách a zmenách na vysokých školách v Slovenskej republike. Študenti v ňom môžu nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov.Keďže sú školy zavreté, v ponuke je vydanie v ľahko čitateľnej elektronickej forme. Listovaciu podobu celého časopisu nájdete na tomto linku: https://anyflip.com/wotj/ugkv/

     • Prijímacie konanie na školský rok 2020/2021

     • Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.

      Riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020.

      Riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020 kriteria-pre-prijatie-ziakov

      Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

     • Zmena v realizácii krajských a celoštátnych kôl SOČ

     • Vzhľadom k terajšej situácii, ŠIOV, ako organizátor SOČ, navrhol náhradný postup (dištančnou formou) pre realizáciu krajských kôl SOČ a celoštátneho kola SOČ, ktorý následne podporil aj nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Veľmi nás táto situácia mrzí, ale musíme sa prispôsobiť aj my, vzhľadom k tomu, že naši žiaci aj so svojimi vyučujúcimi sa pripravovali na súťaž, a nechceme ich sklamať. Výsledky krajskej prehliadky SOČ: Krajska_prehliadka_42.r.pdf

     • Vyučovanie na školách je prerušené do odvolania, písomné maturity sú zrušené

     •      Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
           Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

           Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

           Predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

      info: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

     • Prerušenie vyučovania a presun MS

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátaneExterná časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Všetky informácie k prerušeniu vyučovania a presunu Matiritných skúšok si prečítate tu:  prerusenie_vyucovania_v_skolach.pdf

     • Oznam pre zamestnancov

     • Žiadame všetkých zamestnancov SPŠ dopravnej,  aby urýchlene poslali na e-mailovú adresu lalik@dopravnazv.sk  svoje aktuálne e-mailové adresy a telefónne číslo z dôvodu zjednodušenia vzájomnej operatívnej komunikácie.

      Zároveň pripomíname, že všetci zamestnanci sú povinní denne kontrolovať správy na nahlásených e-mailových adresách.

    • Dôležitý oznam!
     • Dôležitý oznam!

     • Na základe pokynu zriaďovateľa školy, ktorý vychádza z odporučenia predsedu BBSK škola z preventívnych dôvodov prerušuje vyučovanie od 12. marca 2020 do dňa 18. marca 2020 vrátane (t.j. 5 pracovných dní). Ďalšie informácie budú aktuálne zverejňované na stránke školy. Pravidelne stránku sledujte.

      Upozornenie pre maturantov:

      V termíne konania maturít žiaci a určení zamestnanci školy nastúpia na maturitnú skúšku, po vykonaní odídu domov. Tento pokyn platí do momentu prípadného iného rozhodnutia Ústrednej maturitnej komisie. Informácie budú aktuálne zverejňované na stránke školy.

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/