• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
        • NP POP II
      • Najnovšie

       Novinky

        • Pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020

        • 23. 4. 2020
        • Od 12.03.2020 je prerušené vyučovanie na stredných školách v SR z dôvodu epidemiologickej situácie až do odvolania. V tomto období je vyučovací proces realizovaný dištančnou formou prostredníctvom edupage a ďalších nástrojov, ktoré si príslušní učitelia dohodnú so žiakmi v rámci obojstranných možností.

         Učitelia žiakom zadávajú materiály na štúdium, spracovanie, vypracovanie projektov, zadaní, výkresov či referátov a následne získavajú spätnú väzbu, či žiaci pochopili a zvládli dané témy. Hodnotenie je možné realizovať slovne, alebo známkou. Takto získané známky spolu s tými, ktoré žiaci dosiahli pred prerušením vyučovania budú započítavané do výslednej klasifikácie príslušného predmetu.

         Pedagogická rada hlasovaním per rollam schválila, že budú klasifikované všetky povinné predmety, okrem telesnej a športovej výchovy, náboženskej výchovy a etickej výchovy. Za klasifikáciu predmetu zodpovedá príslušný vyučujúci pre konkrétny predmet s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

         Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov stredných škôl, žiak nemôže byť zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný, okrem prípadu, keď  žiak zo subjektívnych príčin neplní požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Vtedy pedagogická rada môže rozhodnúť o jeho preskúšaní do 31.08.2020. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov, alebo neboli klasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.08.2020.

         V tejto mimoriadnej situácii je potrebné zachovať si predovšetkým ľudskosť, spolupatričnosť a hodnoty, ktoré sú pevnými piliermi pre život. Preto je dôležité spravodlivo rozlišovať, ktorí žiaci sa snažia v rámci svojich možností pracovať a vzdelávať sa a ktorí bezdôvodne nepracujú a ignorujú akékoľvek snahy učiteľov o spoluprácu. Aj od toho sa bude odvíjať výsledné hodnotenie – známka na konci školského roka.

           22.04.2020                                                           Ing. Romana Trnková, riaditeľka školy

        • Pracovné ponuky pre absolventov školy

        • 12. 5. 2020
        • Aj v tejto mimoriadnej situácii, keď mnohí prichádzajú o prácu, dostávajú naši absolventi ponuky a príležitosti. Sme hrdí na to, že im môžeme pomôcť pri štarte do profesijného života. Železničná spoločnosť Slovensko, Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. aj agentúra, ktorá sa zameriava na sprostredkovanie práce pre absolventov- SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní o.z., ich ponuky si môžete pozrieť na: https://dopravnazv.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0NSZzdWJwYWdlPTA%3D

        • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

        • 28. 5. 2020
        • Tohtoroční COVID-MATURANTI si prevzali svoje maturitné vysvedčenia. I keď ich maturita prebehla inou formou, na akú sme boli zvyknutí, o to viac ukázala, že kto sa snaží počas celého štúdia, má aj lepšie výsledky z maturity. Postupne po jednotlivých triedach v slušivých rúškach nastúpili a prevzali si maturitné vysvedčenia v dňoch 26.5 a 27.5. Prajeme im veľa šťastia v živote, dobré pracovné uplatnenie a pre ďalej študujúcich na VŠ len najlepšie výsledky a získanie prvého titulu Bc.

         Do galérie Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení boli pridané fotografie.

        • Prijímacie konanie

        • 21. 5. 2020
        • Na základe informácie o výsledku prijímacieho konania na našej škole vás žiadame o Záväzné potvrdenie o nastúpení prípadne nenastúpení vášho dieťaťa na štúdium. Tlačivo si môžete stiahnuť TU: zápis_potvrdenie.docx  Potvrdenie pošlite oskenované mailom alebo poštou prípadne osobne do školy najneskôr do 29.5.2020.


        • ONLINE KLOKAN 11.6 pre 1. a 2. ročník

        • 22. 5. 2020
        • Žiaci 1. a 2. ročníka súťažia vo štvrtok 11.6, žiaci 3. a 4. (aj maturanti) súťažili 8.6. Prihlásiť na stránke sa môžete v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00 svojim prideleným kódom. Čas pripojenia si môžete vybrať podľa svojich školských aktivít, ale prihlásiť sa dá iba raz. Po prihlásení sa vám zobrazia "Pokyny na riešenie testu", po ich prečítaní stlačíte tlačidlo ŠTART a objavia sa vám súťažné úlohy. Od tej chvíle začne plynúť súťažný čas 60 minút.

         Matematická súťaž Klokan sa mala uskutočniť ešte v marci. Kvôli dlhodobému zatvoreniu škôl sa tak nestalo, a preto organizátori pristúpili k ONLINE  forme.

         Na titulnej stránke súťaže: https://matematickyklokan.sk/, nájdete tlačidlo PRIHLÁS SA, po zadaní svojho kódu sa dostanete na súťažnú stránku. Použiť môžete mobil, tablet, notebook alebo stolný počítač.

      • Pre rodičov a študentov

       Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
      • Partneri

       Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
       • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
       • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
       • {#1508} 2
       • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
       • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
       • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
       • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
       • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
       • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
       • ISIC
      • Staňte sa naším fanúšikom

        • Kontakty

         • Stredná priemyselná škola dopravná
         • skola@dopravnazv.sk
         • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
         • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
         • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
         • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje
       • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

        • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

        • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/