• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
     • Najnovšie

      Novinky

       • Dôležité informácie k obnoveniu vyučovania

       • 24. 6. 2020
       • V zmysle vyhlásenia ministra ŠVVaŠ SR a odporúčania BBSK, ako zriaďovateľa školy sa na našej škole obnovuje školské vyučovanie od 29.6.2020 do 30.06.2020.ˇučasť na vyučovaní je dobrovoľná.

        Organizácia vyučovania:

        1. Vyučovanie prebieha od 8.00 do 10.30 hod.

        2. Pri prvom nástupe do školy po prerušení vyučovania predloží žiak/zákonný zástupca žiaka vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie- viď vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf / vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx.

        3. Žiak si prinesie do školy 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky.

        4. Žiaci budú pracovať podľa pokynov TP.

       • Obnovenie školského vyučovania

       • 17. 6. 2020
       • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 16. júna 2020 a odporúčania BBSK, ako zriaďovateľa školy, riaditeľka školy oznamuje, že školské vyučovanie sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej obnovuje 29. júna 2020 o 7.50 hod v jednotlivých  kmeňových triedach s triednymi učiteľmi. Dňa 30.júna 2020 bude slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení.

        Známky majú byť uzavreté najneskôr do 23.júna 2020.

        Odovzdávanie a preberanie učebníc sa uskutoční až v septembri 2020.

                    Ing.Romana Trnková, RŠ

       • Počty obsadených a voľných miest do 1.ročníka 2020/21

       • 15. 6. 2020
       • Riaditeľka SPŠ dopravnej oznamuje, že po prvom kole prijímacích skúšok máme nasledovný počet obsadených a voľných miest:

        Kritériá pre prijatie na štúdium v druhom kole TU: odkaz

        Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nie je prijatý na inú SŠ, podá prihlášku do 2. kola do 19. júna 2020.

        Riaditeľka školy odošle zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí v 2. kole do 25. júna 2020.

       • Externé štúdium v školskom roku 2020/21

       • 13. 5. 2020
       • V novom školskom roku 2020/21 otvárame externé štúdium v odbore 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Informácie k externému štúdiu spolu s prihláškou získate tu: https://dopravnazv.edupage.org/a/externe-studium

        AKTUÁLNE:

        Termín prihlásenia do 2.kola je 30.júl 2020. Uchádzači o štúdium, ktorí si dajú prihlášku, dostanú pozvánku na prijímacie skúšky, ktoré budú v termíne august 2020.

        Prijímacie skúšky pre uchádzačov v 1.kole budú v termíne 23.jún 2020

       • Pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020

       • 23. 4. 2020
       • Od 12.03.2020 je prerušené vyučovanie na stredných školách v SR z dôvodu epidemiologickej situácie až do odvolania. V tomto období je vyučovací proces realizovaný dištančnou formou prostredníctvom edupage a ďalších nástrojov, ktoré si príslušní učitelia dohodnú so žiakmi v rámci obojstranných možností.

        Učitelia žiakom zadávajú materiály na štúdium, spracovanie, vypracovanie projektov, zadaní, výkresov či referátov a následne získavajú spätnú väzbu, či žiaci pochopili a zvládli dané témy. Hodnotenie je možné realizovať slovne, alebo známkou. Takto získané známky spolu s tými, ktoré žiaci dosiahli pred prerušením vyučovania budú započítavané do výslednej klasifikácie príslušného predmetu.

        Pedagogická rada hlasovaním per rollam schválila, že budú klasifikované všetky povinné predmety, okrem telesnej a športovej výchovy, náboženskej výchovy a etickej výchovy. Za klasifikáciu predmetu zodpovedá príslušný vyučujúci pre konkrétny predmet s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

        Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov stredných škôl, žiak nemôže byť zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný, okrem prípadu, keď  žiak zo subjektívnych príčin neplní požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Vtedy pedagogická rada môže rozhodnúť o jeho preskúšaní do 31.08.2020. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov, alebo neboli klasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.08.2020.

        V tejto mimoriadnej situácii je potrebné zachovať si predovšetkým ľudskosť, spolupatričnosť a hodnoty, ktoré sú pevnými piliermi pre život. Preto je dôležité spravodlivo rozlišovať, ktorí žiaci sa snažia v rámci svojich možností pracovať a vzdelávať sa a ktorí bezdôvodne nepracujú a ignorujú akékoľvek snahy učiteľov o spoluprácu. Aj od toho sa bude odvíjať výsledné hodnotenie – známka na konci školského roka.

          22.04.2020                                                           Ing. Romana Trnková, riaditeľka školy

       • Pracovné ponuky pre absolventov školy

       • 12. 5. 2020
       • Aj v tejto mimoriadnej situácii, keď mnohí prichádzajú o prácu, dostávajú naši absolventi ponuky a príležitosti. Sme hrdí na to, že im môžeme pomôcť pri štarte do profesijného života. Železničná spoločnosť Slovensko, Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. aj agentúra, ktorá sa zameriava na sprostredkovanie práce pre absolventov- SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní o.z., ich ponuky si môžete pozrieť na: https://dopravnazv.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0NSZzdWJwYWdlPTA%3D

     • Pre rodičov a študentov

      Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
     • Partneri

      Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
      • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
      • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
      • {#1508} 2
      • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
      • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
      • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
      • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
      • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
      • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
      • ISIC
     • Staňte sa naším fanúšikom

       • Kontakty

        • Stredná priemyselná škola dopravná
        • skola@dopravnazv.sk
        • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
        • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
        • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
        • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
      • Fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje
      • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

       • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

       • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/